Frigör dolda värden i industriella stödfunktioner

Företagspresentation

Alla industriverksamheter har stor potential till ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan som idag inte nyttjas på grund av att kärnverksamheten kräver all fokus. Ofta är tekniska försörjningssystem och stödfunktioner inte tillräckligt effektiva och möjligheter till extern avsättning av restflöden tas ej tillvara.

Som en världsledande aktör inom energi, vatten och förädling av restprodukter och avfall kan Veolia identifiera och implementera lösningar som tar tillvara outnyttjad potential och möjliggör en övergång till cirkulär ekonomi.

Mikael Jansson, koncernchef för Veolia Norden.
Mikael Jansson, koncernchef för Veolia Norden.
Garanti för ökad konkurrenskraft
Från förstudie med en kostnadsberäknad och prioriterad åtgärdsplan till finansiering och genomförande av åtgärder med garantier för resultatet. Erbjudandet innebär ett långsiktigt samarbete där Veolia även tar över ansvar för drift & underhåll och tillför expertis, kapital och förändringsledning. Detta kallar Veolia för Resource Management.
– Vi ser ett växande intresse för vårt erbjudande inom industrin där effektiviteten inom dessa områden väsentligt påverkar konkurrenskraften. Vår inhemska industri lever redan under tuffa marknadsförhållanden och det finns i princip inga signaler om att det skulle lätta under överskådlig tid. I tillägg skärps lagstiftningen på ett flertal områden, bland annat vad gäller beskattning av fossila bränslen, utsläpp och energieffektivitet. Sådana marknadsförhållanden kräver prioriteringar och odelat fokus på kärnverksamheten.

Industrin har inte råd att vänta
Att ta hjälp av extern expertis för att genomföra utveckling och effektivisering av stödfunktioner runtom kärnverksamheten är definitivt en god idé, säger Mikael Jansson, koncernchef för Veolias verksamhet i de nordiska länderna.
När Veolia genomför åtgärder på en industri resulterar dessa normalt i att energianvändningen reduceras, att restvärme från exempelvis produktionsprocessen återanvänds internt och att behovet av primärenergi (ofta baserad på fossila bränslen) minskar.

Kyl inte bort lokala arbetstillfällen
För vissa industrier finns det inte avsättning för all restvärme internt, särskilt lågtempererad värme, och stora mängder måste då kylas bort, om det inte finns möjlighet till extern avsättning i närhet av industrin.
– Av speciellt intresse är möjligheterna till att använda lågvärdig restvärme för att möjliggöra lokal produktion av livsmedel till konkurrenskraftig kostnad, till exempel grönsaker i växthus och landbaserad fiskodling. Veolia är därför medlem i SSE-C, ett forsknings- och utvecklingsprogram med hemvist på Sveriges Lantbruksuniversitet, och samarbetar med företaget WA3RM. WA3RM är ett nybildat företag som arbetar med kommersialisering av lösningar nära industrin där lågtempererad restvärme nyttjas för en rad olika områden, bland annat industriell odling av grönsaker i växthus och landbaserade fiskodlingar. I tillägg omfattar lösningarna också system för att kunna hantera andra restströmmar i cirkulära system.
I projektet Food Valley of Bjuv deltar Veolia, tillsammans med övriga parter, i utvecklingen av den lokala livsmedelsindustrin. Förutom Veolia och WA3RM är Bjuvs kommun, holländska Royal Pride, Findus och Vegafish huvudintressenter gällande storskalig grönsaksproduktion i växthus samt landbaserad fiskodling.
– Projektet beviljades anslag från Vinnova i november 2015 och har som övergripande mål att bilda skola för hur lokal växthusodling och landbaserad fiskodling i Sverige kan göras konkurrenskraftig och skapa 10000–15000 nya arbetstillfällen på ett hållbart sätt, säger Jansson.

Nytta för både industri och samhälle
Veolia har sedan 2013 samarbetat med Findus avseende bland annat energieffektivisering. Baserat på en åtgärdsplan har Veolia under 2015 konverterat Findus interna distributionsnät från ånga till hetvatten samt optimerat tillhörande undercentraler i syfte att kunna nyttja restvärme från produktionens kyl- och frysanläggningar. Cirka 80 procent av energibehovet för uppvärmning och varmvatten kommer att täckas av återvunnen restvärme, något som tidigare krävde prima energi från fossilbränsleeldade pannor. Detta ger en väsentlig kostnadsbesparing samt en reducering av CO2-utsläppen med cirka 50 procent.
Veolia fortsätter nu arbetet med energieffektivisering samt att värdera olika lösningar för att kunna leverera restvärme till det planerade växthuset och den framtida fiskodlingen.
– Vårt samarbete med Findus är ett bra exempel på vad som kan uppnås inom en industrin och hur man, tillsammans med fler parter, kan skapa ytterligare nytta för både industri och samhälle på lokal nivå. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med WA3RM i syfte att erbjuda sådana här kombinerade lösningar på flera orter, avslutar Mikael Jansson.

veolia_resourcemanagement

Veolia Nordic
Veolia-koncernen omsätter cirka 24 miljarder euro med 179 000 anställda världen över och är världsledande inom optimerad resurshantering. Veolia utformar och tillhandahåller lösningar inom energi, vatten, förädling av avfall som bidrar till en hållbar utveckling av samhällen och industrier. Veolia möjliggör därmed övergången till en cirkulär ekonomi. Veolia Nordic AB representerar Veolia i de nordiska länderna och omsätter för närvarande 240 miljoner euro med 1 200 anställda. Verksamheten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9000/14000, arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 18000 samt hållbarhetsverifierad enligt ISO 26000.

Kontakt:
Mikael Jansson, CEO
Tel: 070-274 77 26
mikael.jansson@veolia.com

Veolia Nordic AB
Hälsingegatan 47
113 84 Stockholm
Tel: 08-550 500 00
www.veolia.se

www.veolia.se

Publicerad: 03 februari, 2016