Solenergi – en het energikälla

Text: Carin Brink

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Intresset för solenergi och andra förnybara energislag ökar stadigt. Klimatfrågan är en viktig bakomliggande faktor. I omställningen till förnybara energisystem gäller det att stödja marknaden med långsiktiga och förutsägbara styrmedel och regelverk.

Ewa Wäckelgård, ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi, berättar att mycket händer på flera olika håll i samhället:
– Planer på att fasa ut fossila bränslen finns från nationell nivå ända ner till kommunerna. Det handlar om att ställa om till förnybar energi i kombination med energieffektivisering inom samhällets alla sektorer.

Ewa Wäckelgård, ordförande för Svensk Solenergi.
Ewa Wäckelgård, ordförande för Svensk Solenergi.
Tio procent är rimligt mål
Idag står solel i Sverige endast för 0,1 procent av den totala elproduktionen men ett rimligt mål är tio procent, anser Ewa Wäckelgård. De senaste åren har installerad effekt solel dubblerats jämfört med föregående år, men på en låg nivå. Därför kommer marknadsutvecklingen de närmaste åren att vara avgörande för branschens utveckling.
– Sverige tillhör de länder som har goda förutsättningar för att ställa om till ett förnybart energisystem. Vi kommer inte att ha en lika stor andel solenergi som länder med mer solstrålning, men det är ändå en viktig energi­källa i kombination med vattenkraft, vindkraft och bioenergi, säger Ewa Wäckelgård.

Strategi för solenergi på gång
Energimyndigheten ska ta fram en strategi för utvecklingen av solenergi och Ewa Wäckelgård hoppas att Svensk Solenergi får bidra med sin kunskap. Hon påpekar att det är viktigt att undersöka vad som händer på marknaden när man betalar ut investeringsstöd och gör andra insatser.
– Vi börjar närma oss en brytpunkt. Under flera år har priset på anläggningar och installationer sjunkit. Stödet bör trappas ner på ett sätt så marknaden varken stryps eller överetableras.

Regeltolkning hotar tillväxten
Ett hinder för utvecklingen, enligt Svensk Solenergi, är Sveriges strikta tolkning av EU-ländernas regelverk för stöd och beskattning av olika energiformer. Det innebär att den grupp som Ewa Wäckelgård ser störst tillväxtpotential hos, större fastighetsägare, får betala energiskatt på den solel de producerar och konsumerar själva.
– Bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och allmännyttan har stora takytor och kan generera mycket el för eget behov. Andra länder har valt en mindre strikt tolkning vilket främjar tillväxten för solenergi.

Publicerad: 03 februari, 2016