Ny europeisk standard för underhåll av elnät

Text: Annika Wihlborg, Foto: Håkan Flank

Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard.
Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard.
I oktober 2015 inleddes arbetet med att skapa en europeisk standard för underhåll av installationer och utrustning i elnät. Standarden vänder sig till elnätägare samt aktörer som administrerar eller underhåller elnät och elförsörjningssystem. Standarden ska beskriva underhållsmetoder, syst­emaspekter, rutiner och tillståndskontroll.

Det europeiska standardiseringsprojektet har tillkommit på tyskt initiativ och drivs i CENELEC, den europeiska organisationen för standardisering på elområdet. Svenska experter kan delta i arbetet via en teknisk kommitté som organiseras av SEK Svensk Elstandard.
– I dagsläget har nätägare och underhållsaktörer få gemensamma grunder för beslutsunderlag vad gäller nätunderhåll. Det innebär dels att varje aktör tvingas identifiera egna lösningar och dels att de varierar avsevärt mellan aktörer i olika europeiska länder. Standarden ska förstås ge aktörerna en gemensam ”Best practice” att luta sig mot, säger Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard, som ansvarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering inom IEC och CENELEC.

Ökat intresse för underhållsplanering
Han har noterat ett ökat intresse från såväl nätägare som underhållsföretag att sammanställa underlag för sin underhållsplanering. I dagsläget är variationen stor bland aktörernas strategier för tidsbaserat och tillståndsbaserat underhåll.
– Det här arbetet kompletterar på sitt sätt det som sedan tidigare pågår i en annan kommitté, där man fokuserar på generella principer för hur man planerar underhåll och beräknar tillförlitlighet och tillgänglighet utifrån ett helhetsperspektiv.
– Ett syfte med standardiseringsprojektet är också att underlätta för aktörer som är verksamma i flera europeiska länder. Det kompletterar på sitt sätt de ”vanliga” standarder som finns och som mest handlar om utrustningar och system. I och med ”smartifieringen” av elnäten har systemfrågorna fått större tyngd i standardiseringsarbetet, säger Thomas Borglin.

Publicerad: 03 februari, 2016