Medvind för Svenskt Vindkrafts­Tekniskt Centrum i Göteborg

Text: Anette Bodinger

Ola Carlson, biträdande professor och föreståndare och Matthias Rapp, ordförande för SWPTC.
Ola Carlson, biträdande professor och föreståndare och Matthias Rapp, ordförande för SWPTC.
Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum bildades för fem år sedan i syfte att höja svensk vindkraftskompetens och möta den snabbt växande vindkraftsindustrin. Under de gångna åren har centrumet byggt upp en gedigen komponent- och systemkunskap inom området.

Det vetenskapliga arbetet inom Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, eller Swedish Wind Power Technology Centre (SWPTC), har fram till dags dato resulterat i ett stort antal forskningsartiklar, flertalet lic-uppsatser samt en doktorsavhandling.
– Forskningsprojekten har olika inriktning och spänner från tillämpade projekt till beräkningsmetoder. Ett tydligt resultat från den avhandling som nu ligger på bordet är att krafterna som påverkar vindkraftverken som står i skogsmiljö är större än vad man trodde innan. Den nya kunskapen kommer sannolikt att leda till att man i framtiden konstruerar, och/eller kör, vindkraftverk som ska stå i skogsmiljö lite annorlunda för att få den livslängd som man förväntar sig, säger Ola Carlson, biträdande professor och föreståndare för SWPTC.
Ett annat projekt som ligger i startgroparna handlar om drift och underhåll.
– Tanken är att arbeta med enkla driftsdata och koppla drift och underhåll till konstruktion och livsförhållanden för att sedan göra ett smart underhållspaket av det hela.
Ola Carlson påpekar att Sverige visserligen inte har någon egen tillverkning av vindkraftverk, men att det i landet finns flera framstående tillverkare av komponenter.
– Sverige har ett stort antal vindkraftverk som det investerats mycket pengar i. Målet är att vi inte ska vara beroende av en vindkraftstillverkare i Tyskland eller Danmark för att kunna sköta om våra vindkraftverk. Därför är ett viktigt att mål att bygga upp den inhemska servicekunskapen.

Utmaning
Matthias Rapp, ordförande för SWPTC, konstaterar att forskningen inom centrumet varit framgångsrik. Ett orosmoln och en utmaning för framtiden är dock finansieringsfrågan.
– Det låga elpriset gör att Sverige just nu befinner sig i en mindre bra period för all kraftproduktion. Redan byggda anläggningar går med förlust och gör det svårt att investera i nya. En dålig marknad påverkar givetvis företagens vilja att investera i forskning negativt. Om det låga elpriset håller i sig kan det på sikt bli svårare att få den motfinansiering från industrin som staten kräver.
Önskemålet från SWPTC är därför att det nuvarande elcertifikatsystemet som löper ut 2020 byts ut mot ett mer prismässigt stabilt system.
– På så vis skulle priset för gamla investeringar kunna upprätthållas, fler skulle våga investera i nya anläggningar och de som satsat tidigt skulle inte bli så hårt drabbade som idag är fallet. Ett auktionsförfarande vore ett tänkbart alternativ. En sådan lösning skulle i förlängningen främja både forskning och miljö, fastslår Matthias Rapp.

Publicerad: 03 februari, 2016