Kraftringen lotsar Skåne mot framtidens fossilfria energi

Text: Annika Wihlborg

Mats Didriksson, chef för affärsområde Energi på Kraftringen. Foto: GAB photography
Mats Didriksson, chef för affärsområde Energi på Kraftringen. Foto: GAB photography
Energibranschen påverkas av en mängd tekniska, politiska, miljömässiga och ekonomiska omvärldsfaktorer och fyller en nyckelfunktion i framtidens hållbara samhälle. Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi.

Vår affärsidé tar avstamp i att skapa hållbara energilösningar för framtida generationer. Eftersom vi ägs av fyra kommuner har vi möjlighet att kombinera affärsmässighet med ett långsiktigt hållbarhets- och utvecklingsperspektiv. Det gör att vi kan arbeta konsekvent mot vårt övergripande mål: en fossilfri energiproduktion år 2020, säger Mats Didriksson, chef för affärsområde Energi på Kraftringen, ett energibolag som ägs av fyra skånska kommuner och har verksamhet i ett tjugotal kommuner i södra Sverige.

Sveriges längsta fjärrvärmeledning
Kraftringens omställning till ett fossilfritt energisystem är ett utmärkt exempel på hur de energipolitiska beslut som fattas i Bryssel förverkligas på regional nivå i Sverige. I december 2015 invigdes exempelvis en 29 kilometer lång fjärrvärmeledning som sammanlänkar Landskrona och Helsingborg med Lund. Fjärrvärmeledningen, som är Sveriges längsta, är ett samarbete mellan Kraftringen, Öresundskraft och Landskrona Energi och skapar en gemensam fjärrvärmeinfrastruktur som gör det möjligt för de tre energibolagen att samordna såväl fjärrvärmeproduktion som inköp, drift och distribution.
Den gemensamma fjärrvärmeledningen är även ett viktigt steg på vägen mot Klimatsamverkan Skånes mål om ett 100 procent fossilfritt Skåne år 2020. Ytterligare ett exempel är Kraftingens nya biokraftvärmeverk i Örtofta utanför Eslöv, som invigdes i april 2014. Dessa investeringar bidrar sammantaget till att mängden förnybar elproduktion i södra Sverige ökar samt att användningen av lokala och regionala biobränslen stärks.
Kraftringen planerar att investera mellan 200 och 250 miljoner kronor för att gå över till fossilfria bränslen. Företaget är redan på god väg att nå sitt mål; i dagsläget härstammar hela 90 procent av Kraftringens energiproduktion från fossilfria bränslen.

Tillvaratar restvärme på ESS
En viktig del i omställningsarbetet är att återvinna spillvärme.
– Sedan flera år tillbaka har vi ett utvecklingssamarbete med forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet, där vi tillsammans identifierat effektiva sätt att återvinna anläggningens restvärme. För närvarande pågår motsvarande arbete tillsammans med ESS i Lund (European Spallation Source) som blir världens största neutronforskningsanläggning 2019. Den här typen av affärsmässiga partnerskap gynnar såväl miljön som våra kunder. Forskningsanläggningarna slipper kyla bort överskottsvärmen och vi kan tillvarata värmen i vårt nät. Det minskar även klimatpåverkan, säger Mats Didriksson.
Kraftringen samverkar även med Region Skåne och det lokala näringslivet i arbetet med att energieffektivisera användningen av energi. Ett sådant samverkansprojekt bedrivs på Lunds universitetssjukhus, där vi och sjukhusledningen analyserar hur verksamheten kan minska energiförbrukningen genom att förändra sitt användarbeteende.

Potential på solcellsmarknaden
Ett annat sätt att nå en fossilfri energiproduktion 2020 är att öka andelen förnybar och närproducerad energi, vilket Kraftringen vill förverkliga genom en satsning på solceller.
– Det är en intressant marknad som vi nu går in i med högre ambitioner. Det finns stora outnyttjade potentialer i exempelvis takytor på industrilokaler, P-hus och liknande. Där anser vi att det finns en utveckling som vi behöver vara med och driva på, säger Mats Didriksson.
I mitten av januari invigdes solcellstaket på P-huset Dammgården i Lund, som ägs av det kommunala parkeringsbolaget LKP. Det är ett samverkansprojekt som Kraftringen ser som central för att kunna förverkliga regionens ambitiösa miljö- och klimatmål.
– Vi befinner oss idag i ett läge där det är tydligt att vi behöver samverka närmare och bättre med såväl det privata näringslivet som kommuner och andra aktörer för att verkligen öka utvecklingstakten. Vi vill driva på och skapa energi för våra framtida generationer, tillsammans med våra samarbetspartners, avslutar Mats Didriksson.

Publicerad: 03 februari, 2016