En underjordisk miljörörelse

Text: Anette Bodinger, Foto: Janne Höglund

Anders Östlund, ordförande för Svensk Fjärrvärme.
Anders Östlund, ordförande för Svensk Fjärrvärme.
– Fjärrvärme är en viktig pusselbit i den energiomställning som hela samhället står inför. Utan den hade Sverige aldrig kommit så långt på vägen mot ett helt klimatneutralt energisystem, säger Anders Östlund, ordförande för Svensk Fjärrvärme.

Fjärrvärmen står för ungefär halva Sveriges uppvärmningsbehov och finns idag i de flesta stora städer. Anders Östlund beskriver utvecklingen som en av de största framgångssagor Sverige har haft när det kommer till att bygga upp ett uthålligt energisystem.
– Fjärrvärmen har varit lösningen på många av de historiska problem som funnits kring uppvärmning. När fjärrvärmen introducerades kunde allt stoft som tidigare kom från enskilda kol- och oljeeldningar kraftigt reduceras. Fjärrvärmen har också spelat en viktig roll i hanteringen av övergödningsproblematiken med kväveutsläpp och svavel, samt på senare år varit en stor del av lösningen på klimatproblematiken och en viktig förklaring till Sveriges kraftigt minskade koldioxidutsläpp.
– Ett stort och viktigt mål är att fjärrvärmen ska bli helt fossilbränslefri, det jobbar vi stenhårt på. I dagsläget har vi cirka sex procent kvar, och om bara några år kommer vi att ha tagit ytterligare steg på den resan, säger Anders Östlund.

Given roll
Att fjärrvärmen har kommit för att stanna råder det knappast någon tvekan om. Den globala urbaniseringstrenden är stark. Allt fler flyttar till tättbebyggda områden och idag står världens städer för 70 procent av koldioxidutsläppen. Här menar Anders Östlund att fjärrvärmen har en given roll.
– Att välja fjärrvärme är ett effektivt och enkelt sätt att göra en insats för miljön. Överbliven energi flyttas till någon annan som behöver den. Det innebär att städer med uppvärmnings- och kylbehov med hjälp av fjärrvärme kan möta miljökravet på ett överlägset och kostnadseffektivt sätt.

Viktig pusselbit
Fjärrvärme anses idag vara en viktig pusselbit i den energiomställning som hela samhället står inför.
– Om fjärrvärme skulle appliceras i fler europeiska städer skulle man på ett kostnadseffektivt sätt kunna klara av de klimatåtaganden som överenskommits i Parisavtalet. EU har pekat ut fjärrvärme som en del av lösningen, i det kunskapsbehov som uppstår måste Sverige vara med och ta en position.
Anders Östlund efterlyser därför en kraftsamling över branschgränser i syfte att försöka exportera den gröna kunskap som svenska aktörer har inom området.
– Sverige är världsledande när det gäller fjärrvärme och fjärrkyla och borde bidra till att andra städer i världen kan sänka sin miljöbelastning för uppvärmning. På sikt kan den samlade kompetens som finns i landet bli en ny svensk exportvara.

Utmaningar
En nationell utmaning är enligt Anders Östlund att få människor att förstå den grundläggande idén med fjärrvärme och uppskatta den.
– Det här är ju en underjordisk miljörörelse i bemärkelsen att allt är nedgrävt i backen. Många som bor i flerfamiljshus vet inte ens om att de åtnjuter den absolut smartaste uppvärmningsformen som finns. Någons avfall blir värme i dina element! Vi har en ständig mission i att förklara hur fjärrvärmen fungerar, både för samhället i stort och för varje enskild kund.
En annan utmaning är att tillhandahålla fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris.
– Vi har en stor konkurrens från exempelvis värmepumpar. Det är en bra lösning när fjärrvärme inte finns att tillgå. Men fjärrvärmen måste över tid kunna hålla ett konkurrenskraftigt pris jämfört med andra alternativ. Ett sätt är att ta vara på energier som finns i samhället och nyttiggöra dem istället för att bygga dyra produktionsanläggningar och elda primära bränslen.
Anders Östlund är övertygad om att fjärrvärme även fortsättningsvis kommer att ha en stark position på värmemarknaden.
– I framtiden kommer vi att ha en ännu starkare integration mellan förbrukning och tillförsel. Jag tror också vi får se en se en kraftig expansion på fjärrkylesidan baserad på kylmaskiner som drivs av fjärrvärme.

Publicerad: 03 februari, 2016